Dofinansowane kursy i szkolenia dla Twojej firmy!

Dopasowane do indywidualnych potrzeb  studia podyplomowe i szkolenia dla firm z dofinansowaniem nawet do 100% !

Już teraz możesz uzyskać finansowanie wybranych przez Ciebie szkoleń na poziomie od 80% do 100% ich wartości. Jeżeli chcesz uzyskać finansowanie kursów z KFS powinieneś się spieszyć - środki funduszu na 2016 rok są ograniczone i o otrzymaniu finansowania będzie decydować m.in. kolejność składania wniosków.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2016?

KFS 2016 został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jego głównym celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawa sytuacji pracowników na rynku pracy poprzez aktualizację oraz podnoszenie ich kwalifikacji. KFS 2016 jako rozwiązanie systemowe stosowane na terenie całego kraju, poprzez przeznaczenie środków publicznych na edukację osób pracujących, przyczyni się do zwiększenia umiejętności osób pracujących i pomoże w zaktualizowaniu wiedzy niezbędnej w miejscu pracy.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. W rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.
Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE stanowią pomoc de minimis.

Jakie są priorytety wydatkowania środków KFS na 2016 rok?

Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, to znaczy pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych.

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników mogących udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150 f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wnioski o dofinansowanie działań w ramach KFS przyjmowane są w Powiatowych/Grodzkich Urzędach Pracy właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

100% MIKROPRZEDSIĘBIORCY

11686 zł maksymalna kwota dofinansowania na osobę*

0zł wkładu własnego 11686 zł maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie na osobę

80% POZOSTAŁE PODMIOTY

11686 zł maksymalna kwota dofinansowania na osobę*

2922 zł maksymalna kwota wkładu własnego na osobę*

14608 zł maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie na osobę*

* Maksymalna kwota dofinansowania na osobę nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Informacja wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawana jest co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

1.     Opracowanie koncepcji projektu.

2.     Oferujemy profesjonalne i dopasowane do firmy wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich działań szkoleniowych, zgodnych z priorytetami wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2016.

3.     Sprawdź, co możemy zaoferować.

4.     Opracowanie wniosku o dotację

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji.