Popraw nastepujące błędy


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NA SZKOLENIE

NAZWA SZKOLENIA Fundusze unijne dla wybranych uczelni
i jednostek badawczych
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
TERMINY
10.02.2015

DANE PERSONALNE
Nazwisko
Imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Płeć
PESEL
Seria i nr dowodu osobistego
DANE KONTAKTOWE
E-mail
Telefon komórkowy
Telefon stacjonarny
ADRES KORESPONDENCYJNY
Miejscowość
Ulica
Nr domu i lokalu
Kod pocztowy
Gmina
Powiat
Województwo

Oświadczam, że jestem (prawidłowe zaznaczyć)

menedżerem osobą bezrobotną
pracownikiem administracji publicznej studentem
przedsiębiorcą uczniem klasy maturalnej
pracownikiem firmy lub instytucji inne

Jestem zainteresowany/a otrzymywaniem na adres poczty elektronicznej informacji o kolejnych szkoleniach i kursach ogłaszanych przez CKiB WSB-NLU

TAK
w szczególności z zakresu

NIE